Home / Đề thi / Bài kiểm tra / Bài KT 8 / Đề cương kiểm tra 15 phút môn hóa học 8 lần 2 kì I post 02.12.2013

Đề cương kiểm tra 15 phút môn hóa học 8 lần 2 kì I post 02.12.2013

THCS Lê Hồng Phong TPHD                                                       02.12.2013

            Đề cương kiểm tra 15 phút môn hóa học 8

Tải file tại đây:    Đề cương kiểm tra tra hóa 8 thời gian 15 phut lan 2 ki I

VQ1: Mol là lượng chất chứa:

A. 6 . 1022 ntử(ptử).   B. 6 . 1023 ptử(ntử).      C. 6 . 1023 gam.

D. Cả A,B,C đều đúng.

VQ2: Cách viết sau chỉ ý gì?

1. MO  = 16 gam ->…………………………………………………………………………

2. O  = 16           ->…………………………………………………………………………..

3. MH2O  = 18 gam->…………………………………………………………………..

4. H2SO4  = 98   ->………………………………………………………………………..

VQ3: 1,2 mol Fe có số nguyên tử Fe là:

A. 7,2. 1023. n tử. B.  7,2. 1023. n tử.       C. 1,2. 1023. n tử.   D. 1023. n tử.

VQ4:: 1,2 mol Fe có khối lượng là:

A. 56 gam.                    B. 56 đvC.    C. 67,2 gam.               67,2 . 1023 n tử.

VQ5: Thể tích của 0,22 mol khí O2 (đkc) là:

A. 2,2 lít.                     B. 22,4 lít.                 C. 2,24 lít.   D. 4,928 lít.

VQ6: 0,12 mol Fe2(SO4)3 có khối lượng là:

A. 48 gam.                       B. 48 đvC.                 C. 400 đvC.        D. 400 gam.

VQ7: 6,72 lít N2 (đkc) có số mol là :

A. 1 mol.                      B. 0,3 mol.                           C. 0,2 mol.           D. 0,1 mol.

VQ8: 8,96 lít N2 (đktc)có khôi lượng là:

A. 28 gam.                    B. 11,2 đvC                  C. 11,2 gam.                       D. 28 đvC.

VQ9: 8 gam O2(đkc) có thể tích là:

A. 5,6 lít.                        B. 32 lít.                           C. 2,24 lít.                        D. 22,4 lít.

VQ10: Cách viết sau chỉ ý gì?

1. MC  = 12 gam è…………………………………………………………………

2. C  = 12           è…………………………………………………………………………

3. MCO2  = 44 gam     è…………………………………………………………………….

4. H2CO3  = 62   è……………………………………………………………………..

VQ11:  1,5 mol Fe có số nguyên tử Fe là:

A. 7,2. 1023. n tử.    B.  9. 1023. n tử.    C. 1,5. 1023. n tử.  D. 6.1023. n tử.

VQ12: 1,5 mol Fe có khối lượng là:

A. 84 gam.            B. 56 đvC.                         C. 56gam.                  D. 84 đvC.

VQ13: 0,11 mol Fe2(SO4)3 có khối lượng là:

A. 48 gam.                       B. 400 đvC.           C. 44 đvC.            D. 44 gam.

VQ14: Thể tích của 0,24 mol khí O2 (đkc) là:

A. 2,24 lít.                     B. 22,4 lít.                   C. 5,376 lít.       D. 2,24 lít.

VQ15: 5,6 lít N2 (đkc) có số mol là :

A. 0,2 mol.                      B. 0,3 mol.          C. 0,25 mol.           D. 5,6 mol.

VQ16: 10,08 lít N2 (đktc)có khối lượng là:

A. 28 gam.                    B. 12,6 gam         C. 11,2 gam.          D. 10,08 gam.

VQ17: 12 gam O2(đkc) có thể tích là:

A. 11,2 lít.                        B. 32 lít.                           C. 12 lít.              D. 22,4 lít.

VQ18: Cách viết sau chỉ ý gì?

1. MAl  = 27 gam è……………………………………………………………………..

2. Cu  = 64       è……………………………………………………………………….

3. MCuO  = 80    è…………………………………………………………………..

4. CaCO3  = 100   è…………………………………………………………………

Câu19: 1,6 mol Fe có số nguyên tử Fe là:

A. 7,2. 1023. n tử.    B.  6. 1023. n tử.  C. 1,6. 1023.  D. 9,6.1023. n tử.

VQ20: 1,6 mol Fe có khối lượng là:

A. 96 đvC.                    B. 56 đvC.               C. 89,6 gam.        D. 84 đvC.

VQ21: 0,16 mol Fe2(SO4)3 có khối lượng là:

A. 48 gam.                       B. 400 đvC.                    C. 64 gam.         D.64 đvC.

VQ22: Thể tích của 0,18 mol khí O2 (đkc) là:

A. 4,032 lít.                     B. 22,4 lít.              C. 4,023 lít.    D. 2,24 lít.

VQ23:  8,064 lít N2 (đkc) có số mol là :

A. 0,2 mol.                      B. 0,36 mol.       C. 0,25 mol.         D. 8,064 mol

VQ24: 11,2 lít N2 (đktc)có khối lượng là:

A. 14 đvC.                    B. 28 gam                  C. 28 đvC gam.        D. 14 gam.

VQ25: 7,04 gam O2(đkc) có thể tích là:

A. 32 lít.                        B. 7,04 lít.              C. 4,928 lít.       D. 4.829 lít.

VQ26:Cách viết sau chỉ ý gì?

1. MAl  = 27 gam è…………………………………………………………………………

2. Ca  = 40       è……………………………………………………………………….

3. MCaO  = 56    è…………………………………………………………………….

4. MgCO3  = 84   è……………………………………………………………………….

VQ27: 1,4 mol Fe có số nguyên tử Fe là:

A. 8,4. 1023. n tử. B.  6. 1023. n tử. C. 1,4. 1023. n tử.    D. 9,6.1023. n tử.

VQ28: 1,4 mol Fe có khối lượng là:

A. 96 đvC.                    B. 56 đvC.              C. 78,4 đvC.      D.78,4 gam.

VQ29: 0,14 mol Fe2(SO4)3 có khối lượng là:

A. 400 gam.                       B. 56 gam.         C. 400 đvC.      D. 56 đvC.

VQ30: Thể tích của 0,14 mol khí O2 (đkc) là:

A. 4,032 lít.                     B. 3,136 lít                       C. 4,023 lít.     D. 3,163 lít.

VQ31:  12,32 lít N2 (đkc) có số mol là :

A. 0,2 mol.                   B. 0,36 mol.           C. 0,55 mol.                D. 12,32 mol

VQ32: 13,44 lít N2 (đktc)có khối lượng là:

A. 13,44 đvC.                    B. 16,8 gam     C. 28 đvC .        D. 14 gam.

VQ33: 8,96 gam O2(đkc) có thể tích là:

A. 6,72 lít.                        B. 6,272 lít.    C. 4,928 lít.         D. 4.829 lít.

VQ34: Cách viết sau chỉ ý gì?

1. MFe  = 56 gam è………………………………………………………………………

2. BaCO3  = 197  è……………………………………………………………………

VQ35: 1,8 mol Fe có số nguyên tử Fe là:

A. 10,8. 1023. n tử.   B.  6. 1023. n t   C. 1,8. 1023. n tử.     D. 9,6.1023. n tử.

VQ36: 1,8 mol Fe có khối lượng là:

A. 100,8 đvC.                    B. 100,8 gam.        C. 56 đvC               D. 84 đvC.

VQ37: 0,18 mol Fe2(SO4)3 có khối lượng là:

A. 18 gam.                       B. 400 đvC.              C. 64 gam.            D. 72 gam.

VQ38: Thể tích của 0,2 mol khí O2 (đkc) là:

A. 4,48 lít.                     B. 22,4 lít.                 C. 44,8 lít.          D. 2,24 lít.

VQ39:  2,688 lít N2 (đkc) có số mol là :

A. 0,12 mol.           B. 0,096 mol.           C. 0,28  mol.            D. 2,688 mol

VQ40: 6,272 lít N2 (đktc)có khối lượng là:

A. 0,28 gam.            B. 28 gam        C. 7,84 gam.             D. 14 gam.

Leave a Reply