ĐỀ CƯƠNG KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN HÓA 9 BÀI SỐ 2 CỦA TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG vào ngày 24.4.2015

VQ1: CTCT nào sau đây là của rượu etylic:
A. C2H5OH. B. CH3COOH. C. C6H12O6 D. C12H22O11.
VQ 2: CTCT nào sau đây là của saccarozơ:
A. C2H5OH. B. CH3COOH. C. C6H12O6 D. C12H22O11.
VQ3: CTCT nào sau đây là của glucozơ:
A. C2H5OH. B. CH3COOH. C. C6H12O6 D. C12H22O11
VQ 4: CTCT nào sau đây là của axit axetic:
A. C2H5OH. B. CH3COOH. C. C6H12O6 D. C12H22O11.
VQ5: CTCT nào sau đây là của etyl axetat
A. C2H5OH. B. CH3COOH. C. C6H12O6 D. C12H22O11.
VQ6: CTCT nào sau đây là của chất béo:
A. C2H5OH. B. CH3COOH. C. RCOOR’ D. (RCOO)C3H5.

Cách làm rượu nếp 16.4.2015

Tham khảo nhé?

Hướng dẫn các làm giấm tỏi ớt ngay tại nhà 16.4.2015

Tham khảo nhé?

Sự phạn ứng của tinh bột với dd Iod( reaction of starch with iodine solution ) 16.4.2015

Neeu hiện tượng và giải thích?

Dung dịch Iod làm xanh hồ tinh bột 16.4.2015

Neeu hiện tượng của thí nghiệm trên?

Phản ứng tráng gương 16.4.2015

Neeu hiện tượng và viết pthh?

Phản ứng tráng gương

Điphotpho pentaoxit + Nước ( P2O5 + H2O)

Nêu hiện tượng và viết pthh?

Rượu etylic + Axit axetic (C2H5OH + CH3COOH)

Tại sao phải nhúng trong cốc nước lạnh?
Chất lỏng tại ra nặng hay nhẹ hơn nước?
Tại sao phải thêm dd NaCl bão hòa?

Kali tác dụng với nước ( K + H2O)

Nêu hiện tượng và viết PTHH? Hãy so sánh hiện tượng với Na + H2O