Sắt bột tác dụng với lưu huỳnh bột(Fe+S) (3)

NHiệt phân đồng(II) hidroxit

Nêu hiện tượng và viết pthh xảy ra?

Sắt bột tác dụng với lưu huỳnh bột(2)

Sắt bột tác dụng với lưu huỳnh bột(1)

Nêu hiện tượng hóa học xáy ra?

Đinh sắt tác dụng với dd CuSO4

Neeu hiện tượng và viết pthh xảy ra?

Sắt bột tác dụng với khí clo

Nêu hiện tượng và viết pthh xảy ra.

Dây sắt cháy trong lọ khí clo (Sắt tác dụng với khí clo)

Nêu hiện tượng và viết pthh xảy ra.

[VNEN 6] Bài 3: Mẫu báo cáo 3 môn khoa học tự nhiên 6 ngày 17.8.2015

1. Trình bày tóm tắt tiến trình sư phạm của phương pháp dạy học môn học được sử dụng trong bài học, thể hiện qua nội dung bài học.
2. Nêu rõ mục đích, phương thức hoạt động và sản phẩm học tập của học sinh trong mỗi hoạt động học thể hiện trong tài liệu Hướng dẫn học; đề xuất việc điều chỉnh để phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

Mẫu báo cáo bài 2 môn khoa học tự nhiên ngày 17.8.2015

đích, yêu cầu:

– Tăng cường năng lực sinh hoạt chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học;

Vận dụng được các tiêu chí phân tích, rút kinh nghiệm bài học theo Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 để phân tích 01 bài học theo mô hình trường học mới;

Bài 2: Nghiên cứu video bài học(VNEN) minh họa Khoa học tự nhiên – Lớp 6

DEMO VNEN Mon Vat Ly của cô Vũ Thị Ngọc Hà trường THCS Quang Kim – TP Lào Cai