Nhận biết khí CO2 bằng dung dịch nước vôi trong(Ca(OH)2)

Nước vôi trong là thuốc thử đặc trưng của khí CO2

ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HÓA NĂM HỌC 2014 – 2015

(THCS Lê Hồng Phong TP Hải Dương)
Thời gian: 120 phút.
I. Trắc nghiệm(16đ): Mỗi đáp án đúng được 0,5đ
VQ1: Nguyên tử A có số p là 26 và tổng số hạt của nguyên tử A là 82
Vậy số nơtron của nguyên tử A là:
A. 29. B. 28. C. 26. D. 30.
VQ2: Nguyên tử B có số p là 19. Vậy nguyên tử B có số lớp e là:
A. 2. B. 3. C. 4. D. 1.
II. Tự luận(24đ): Mỗi câu được 2 điểm.
VQ26: Bài tập sơ đồ chuyển đổi hóa học: Viết các pthh để hoàn thành sơ đồ chuyển đổi hóa học sau:
a. KClO3 (1) ———> O2 (2) ——–> Na2O (3) ———–> NaOH
b. KMnO4 (1) ———> O2 (2) ——–> P2O5 (3) ———–> H3PO4
c. KClO3 (1)—–>O2(2)—->SO2 (3) ——> SO3(4)—> H2SO4 (5) ——> MgSO4
VQ27: Hòa tan 40 gam NaOH vào 360 gam dd X (NaOH 5% và NaCl 4%) thu được dd Y.
Tính nồng độ % mỗi chất tan trong dd Y.

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN MÔN HÓA VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG NAM ĐỊNH năm học: 2010 – 2011

Câu I: (3,0 điểm)
1. Cho lần lượt từng chất: Fe, BaO, Al2O3 và KOH vào lần lượt các dung dịch: NaHSO4, CuSO4. Hãy viết các phương trình phản ứng xảy ra.
2. Một hỗn hợp gồm Al, Fe, Cu và Ag. Bằng phương pháp hoá học hãy tách rời hoàn toàn các kim loại ra khỏi hỗn hợp trên.

Danh sách lớp hóa sinh 96 -99

Kính thưa các thầy cô giáo, thưa các bạn!
Lớp Hóa sinh 2 trường CĐSP Hải Dương niên khóa 96-99 hình thành vào mùa khai trường năm 1996. Khi đó, sinh viên của lớp được tập hợp từ nhiều huyện, TP khác nhau của hai tỉnh Hải Dương và Hưng Yên.

Nội dung kiến thức chọn đội tuyển hóa 8 phần 2 năm 2014 -2015

Chuyên đề bài tập về hạt vi mô

VQ1: Hòa tan 16 gam CuSO4 vào 108 gam H2O thu được dung dịch A.
Chuyên đề bài tập xác định CTHH

Dạng 1: Biết thành phần nguyên tố

VQ1: Hợp chất hcơ X có %C = 40%, %H = 6,67% còn lại là% O và biết MX = 90.

XĐ CTHH của X.

NỘI DUNG KIẾN THỨC CHỌN ĐỘI TUYỂN HÓA (phần 1)

I. Bài tập nồng độ dd ko biến đổi hóa học.
VQ1: Hòa tan 40 gam NaOH vào 460 gam dd X (NaOH 5% và NaCl 4%) thu được dd Y.
Tính nồng độ % mỗi chất tan trong dd Y.
II. Bài tập nồng độ dd có biến đổi hóa học
VQ1: Hòa tan 14,88 gam Na2O vào nước được 0,4 lít dd X. Tính Nồng độ mol của chất tan trong dd X ?
VQ2: Hòa tan 16,12 gam Na2O vào 183,88 gam nước được dd Y. Tính nồng độ % của chất tan trong dd Y?

THCS Lê Hồng Phong TPHD – Đề cương kiểm tra học kì II môn hóa lớp 9 năm học 2013- 2014

1. Hoàn thành các pthh sau:

1. CH4 + O2­ ; 2. CH4 + Cl2 ; 3. C2H4 + O2 ; 4. C2H4 + Br2 (dd) ; 5.C2H2 + Br2 (1:1).

6. C2H2 + Br2 (1:2) 7. CaC2 + H2O ; 8. Al4C4 + H2O; 9. C2H5OH + O2 (t0)

10. C2H5OH + O2 (t0, xt men giấm)——–>…………. + ………..

THCS Lê Hồng Phong TPHD-Đề cương kiểm tra học kì II môn hóa học 8 năm học 2013- 2014

1. Các khái niệm về phản ứng hóa học: (1) Phản ứng phân hủy, (2) Phản ứng thế, (3) Phản ứng hóa hợp.

2. Hc vô cơ: (1)Oxit, (2) axit, (3) bazơ, (4) muối.

3. Dung dịch và nồng độ dd: (1) dung dịch, (2) dd bão hòa, (3) dd chưa bão hòa, (4) Độ tan, (5)Nồng độ % , (6) Nồng độ mol.

4. Tính chất vật lí, ứng dụng của H2, O2, H2O(Đọc hiểu).

ĐỀ CƯƠNG KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN HÓA 9 Bài số 2 ngày 16.4.2014

Câu 1: CTCT nào sau đây là của rượu etylic:
A. C2H5OH. B. CH3COOH. C. C6H12O6 D. C12H22O11.

Câu 2: Đường glucozơ còn gọi là đường nào sau đây:

A. Đường nho. B. Đường mía. C. Đường mật ong. D. Đường mơ.

Câu 3; Số ml rượu etylic nguyên chất có trong 500 ml rượu etylic 400 là: A. 500. B. 200. C. 400. D. 300.

Đề cương kiểm tra 15 phút môn hóa học 8 lần 2 (12.4.2014)

Câu 1: Trong các chất sau, chất nào là dung môi:
A. NaCl(muối ăn). B. CaCO3(Đá vôi) C. C12H22O11(đường) D. H2O
Câu 2: Trong các chất sau, chất nào là dung môi:
A. NaCl(muối ăn). B. CaCO3(Đá vôi) C. C12H22O11(đường). D. Rượu
Câu 3: Nồng độ phần trăm là ….. …………………………………………………..
Câu 4: Dung dịch là hỗn hợp ………………………………..
Câu 5: Nồng độ mol là…………………………………………..……
Câu 6: Dung dịch bão hòa là ………………………………..