Một số đề kiểm tra học kì II môn hóa học 8 từ năm học 2012-2014 của trường THCS Lê HỒng Phong TP Hải Dương

Câu 1: Số mol NaOH có trong 200 ml dung dịch NaOH 1,3M là:

A. 0,2 mol. B. 0,16 mol. C. 0,26 mol. D. 1 mol.

Câu 2: Số gam NaOH có trong 900 gam dung dịch NaOH 6% là:

A. 12 gam. B. 200 gam. C. 54 gam. D. 8 gam.

Câu 3: Đốt cháy hết 7,68 gam S (lưu huỳnh) cần dùng V lít O2 (đkc). Giá trị của V là:

A. 5,376. B. 3,84. C. 3,36. D. 2,688.

Một số đề kiểm tra học kì II môn hóa học 9 từ năm học 2012-2014 của trường THCS Lê HỒng Phong TP Hải Dương

Phần I: Trắc nghiệm(3 điểm)

Khoanh tròn vào đáp án đúng trong mỗi câu sau:

Câu 1: Số ml rượu etylic nguyên chất có trong 600 ml rượu etylic 500 là:

A. 240. B. 400. C. 600. D. 300.

Câu 2: Chất hữu cơ nào sau đây tác dụng được với NaHCO3 giải phóng khí CO2 :

A. CH4 . B. CH2 = CH2. C. C2H5OH. D. CH3COOH

Câu 3:. Đốt cháy hoàn toàn hợp chất hữu cơ X, thu được CO2, H2O. Vậy chất X chứa n

Đề cương kiểm tra học kì II môn hóa học 8 của trường THCS Lê Hồng Phong TP Hải Dương năm học 2014- 2015

I.Các khái niệm cơ bản(tự học thuộc).

1. Các khái niệm về phản ứng hóa học: (1) Phản ứng phân hủy, (2) Phản ứng thế, (3) Phản ứng hóa hợp.

2. Hc vô cơ: (1)Oxit, (2) axit, (3) bazơ, (4) muối.

3. Dung dịch và nồng độ dd: (1) dung dịch, (2) dd bão hòa, (3) dd chưa bão hòa, (4) Độ tan, (5)Nồng độ % , (6) Nồng độ mol.

4. Tính chất vật lí, ứng dụng của H2, O2, H2O(Đọc hiểu).

Đề cương kiểm tra học kì II môn hóa lớp 9 của trường THCS Lê Hồng Phong TP Hải Dương năm học 2014- 2015

.Tính chất hóa học cơ bản.

Tính chất hóa học cơ bản của RH, Rượu, axit, chất béo, đường, tinh bột, xenlulozơ, protein

1. Hoµn thµnh c¸c pthh sau.

1. CH4 + O2­ ; 2. CH4 + Cl2 ; 3. C2H4 + O2 ; 4. C2H4 + Br2 (dd) ;

5.C2H2 + Br2 (1:1). 6. C2H2 + Br2 (1:2) 7. CaC2 + H2O ; 8. Al4C4 + H2O; 9. C2H5OH + O2 (t0)

ĐỀ CƯƠNG KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN HÓA 9 BÀI SỐ 2 CỦA TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG vào ngày 24.4.2015

VQ1: CTCT nào sau đây là của rượu etylic:
A. C2H5OH. B. CH3COOH. C. C6H12O6 D. C12H22O11.
VQ 2: CTCT nào sau đây là của saccarozơ:
A. C2H5OH. B. CH3COOH. C. C6H12O6 D. C12H22O11.
VQ3: CTCT nào sau đây là của glucozơ:
A. C2H5OH. B. CH3COOH. C. C6H12O6 D. C12H22O11
VQ 4: CTCT nào sau đây là của axit axetic:
A. C2H5OH. B. CH3COOH. C. C6H12O6 D. C12H22O11.
VQ5: CTCT nào sau đây là của etyl axetat
A. C2H5OH. B. CH3COOH. C. C6H12O6 D. C12H22O11.
VQ6: CTCT nào sau đây là của chất béo:
A. C2H5OH. B. CH3COOH. C. RCOOR’ D. (RCOO)C3H5.

Cách làm rượu nếp 16.4.2015

Tham khảo nhé?

Hướng dẫn các làm giấm tỏi ớt ngay tại nhà 16.4.2015

Tham khảo nhé?

Sự phạn ứng của tinh bột với dd Iod( reaction of starch with iodine solution ) 16.4.2015

Neeu hiện tượng và giải thích?

Dung dịch Iod làm xanh hồ tinh bột 16.4.2015

Neeu hiện tượng của thí nghiệm trên?

Phản ứng tráng gương 16.4.2015

Neeu hiện tượng và viết pthh?