Chủ đề 9: BÀI TẬP CHẤT LƯỠNG TÍNH

VQ:Theo Bronsted, mệnh đề nào sau đây không đúng: A. Axit là chất có khả năng cho H+ .        B. Bazơ là chất có khả năng nhận proton H+.        C. Chất lưỡng tính là những chất vừa là axit, vừa là bazơ. D. Chất lưỡng tính là …

Đọc tiếp »

Chủ đề 5: Các loại phản ứng hóa học

Chủ đề 5: Các loại phản ứng hóa học   (Phản ứng oxi hóa khử, axit – bazơ, chất khử, chất oxit hóa, axit, bazơ…..) VQ1: Cho từng chất: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3,FeCO3 lần lượt phản ứng với HNO3 đặc, nóng. Số phản ứng …

Đọc tiếp »

Chủ đề 4: Nhóm VIA ( Oxi, lưu huỳnh và hợp chất của lưu huỳnh)

Tổng hợp các câu hỏi trong đề thi ĐH, CĐ từ 2007 -2015 VQ1: Cho một mẫu hợp kim Na-Ba tác dụng với nước (dư), thu được dung dịch X và 3,36 lít H2 (ở đktc). Thể tích dung dịch axit H2SO4 2M cần dùng để trung hoà dung dịch …

Đọc tiếp »