Home / Tài liệu / Chuyên đề bài tập / Lập PTHH hóa 8 nâng cao được thực hiện bởi bạn Quang Lân lớp 8B THCS Lê Hồng Phong -TPHD

Lập PTHH hóa 8 nâng cao được thực hiện bởi bạn Quang Lân lớp 8B THCS Lê Hồng Phong -TPHD

1. 2KMnO4 + 16HCl –> 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O

2. K2MnO4 + 8HCl –> 2KCl + MnCl2 + 2Cl2 + 4H2O

3. 1K2Cr2O7 + 14HCl –> 2KCl + 2CrCl3 + 3Cl2 + 7H2O

4. 3xFe2O3 + 2*(3x-2y)Al –> 6FexOy + (3x-2y)Al2O3

5. xFe2O3 + (3x-2y)CO + –> 2FexOy + (3x-2y)CO2

6. 2R + 2nH2(SO4)n –> 1R2(SO4)n + nSO2 + 2nH2O

Leave a Reply


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0