Home / Đề thi / Bài kiểm tra (trang 5)

Bài kiểm tra

ĐỀ CƯƠNG KIỂM TRA 45 PHÚT LẦN 1, KÌ I NĂM HỌC 2015 – 2016

Hóa học 9: ĐỀ CƯƠNG KIỂM TRA 45 PHÚT LẦN I, KÌ I NĂM HỌC 2015 – 2016 I. Trắc nghiệm 1. Tính chất vật lí, hóa học VQ1: Oxit nào sau đây tác dụng với nước tạo dd Natri hidroxit? A. CaO B. K2O. C. Na2O. D. BaO. VQ2: Oxit nào sau đây không tác dụng với nước: A. CaO. B. Al2O3. C. P2O5. D. Na2O. VQ3: Oxit nào sau đây tác dụng với nước tạo dd axit sunfuric? A. SO2 B. SO3. C. N2O5. D. P2O5. VQ4: Oxit nào sau đây tác dụng với nước tạo dd axit Photphoric? A. SO2 B. SO3. C. N2O5. D. P2O5. VQ5: Axit nào sau đây không bay hơi, sánh? A. HCl B. HNO3. C. H2SO4. D. NH3.

Đọc tiếp »

Một số đề kiểm tra học kì II môn hóa học 8 từ năm học 2012-2014 của trường THCS Lê HỒng Phong TP Hải Dương

Câu 1: Số mol NaOH có trong 200 ml dung dịch NaOH 1,3M là: A. 0,2 mol. B. 0,16 mol. C. 0,26 mol. D. 1 mol. Câu 2: Số gam NaOH có trong 900 gam dung dịch NaOH 6% là: A. 12 gam. B. 200 gam. C. 54 gam. D. 8 gam. Câu 3: Đốt cháy hết 7,68 gam S (lưu huỳnh) cần dùng V lít O2 (đkc). Giá trị của V là: A. 5,376. B. 3,84. C. 3,36. D. 2,688.

Đọc tiếp »

Một số đề kiểm tra học kì II môn hóa học 9 từ năm học 2012-2014 của trường THCS Lê HỒng Phong TP Hải Dương

Phần I: Trắc nghiệm(3 điểm) Khoanh tròn vào đáp án đúng trong mỗi câu sau: Câu 1: Số ml rượu etylic nguyên chất có trong 600 ml rượu etylic 500 là: A. 240. B. 400. C. 600. D. 300. Câu 2: Chất hữu cơ nào sau đây tác dụng được với NaHCO3 giải phóng khí CO2 : A. CH4 . B. CH2 = CH2. C. C2H5OH. D. CH3COOH Câu 3:. Đốt cháy hoàn toàn hợp chất hữu cơ X, thu được CO2, H2O. Vậy chất X chứa n

Đọc tiếp »

ĐỀ CƯƠNG KIỂM TRA 45 PHÚT MÔN HÓA HỌC 9 LẦN 2 KÌ II năm học 2014 – 2015

I. Trắc nghiệm . C = 12, O = 16, H =1 Câu 1: Viết CTCT của: a. Rượu etytilic…………………………… b. Axit axetic: ……………………………… Câu 2: CTCT của rượu etylic và axit axetic đều có nhóm: A. Có nhóm OH. B. có nhóm C=O. C. có nhóm C=C. D. Có nhóm CH2 Câu3: CTCT của rượu etylic và axit axetic đều có nhóm: A. Có nhóm OH. B. có nhóm CH3. C. có nhóm C=C. D. Cả A,B. Câu 4: CTCT của rượu etylic và axit axetic đều có nhóm: A. Có nhóm C =O. B. có nhóm - CH3. C. có nhóm C=C. D. Có nhóm – CH4 - .

Đọc tiếp »

Đề cương kiểm tra học kì I môn hóa lớp 9 – Trường THCS Lê Hồng Phong năm học 2014- 2015

I. Lí thuyết: 1. Nêu tính chất hóa học của các hợp chất vô cơ: Oxit, axit, bazơ, muối; đơn chất kim loại. 2. Nêu ứng dụng của một số chất: CaO, SO2 ; HCl, H2SO4 ; NaOH , Ca(OH)2 ; NaCl, KNO3, ... II. Bài tập lý thuyết. VQ1. Viết các pthh để hoàn thành sơ đồ chuyển đổi hóa học sau(thi): a. CuSO4 (1)-->CuCl2 (2) -->Cu(OH)2 (3) -->CuO (4) -->Cu (5)-->CuSO4 (6)-->Cu (7) --> CuO (8) -->CuCl2 (9)-->Cu(NO3)2 (10)-->Cu (11) --> CuCl2 b. Mg(1)-->MgCl2 (2) --> Mg(OH)2 (3) --> MgO(4)-->MgSO4 (5)-->MgCl2 (6) --> Mg(NO3)2 c. Fe (1)--> FeCl3 (2)-->Fe(OH)3 (3) --> Fe2O3 (4)-->Fe (5)-->Fe2(SO4)3 (6)--> FeCl3 (7)--> Fe(NO3)3 (8) --> Fe (9)-->FeCl2 (11)-->Fe(12)-->Fe3O4 (13) --> Fe (14) --> FeSO4 d. CaO (1) ---> CaCl2 (2) ---> CaCO3 (3) ---> CaO (4) ---> Ca(OH)2 (5) ---> CaCO3 (6) ---> CaCl2 (7) ---> Ca(NO3)2 (8) ---> CaSO4 VQ2. Bài tập nhận biết dd. Nhận biết các dd ko màu sau bằng pp hóa học. a. NaOH, NaCl, HCl, BaCl­2 . b. NaOH, HCl, H2SO4 , BaCl­2 c. NaOH, NaCl, HCl, Ca(OH)2 . d. NaOH, HCl, H2SO4 , BaCl­2 , NaNO3. VQ3. Viết pthh xảy ra khi cho các chất (dd) sau tác dụng lần lượt với nhau(thi): a. dd NaOH, dd H2SO4 loãng, dd BaCl2 , dd Na2CO3 , dd FeSO4 , Al. (HD có 10 pthh). b. dd NaOH, dd H2SO4 loãng, dd BaCl2 , dd Na2SO4 , dd CuSO4 , Fe. (HD có 7 pthh). VQ4. Nêu hiện tượng và viết pthh của các thí nghiệm hóa học sau: a. dd NaOH + dd CuSO4 b. dd NaOH + dd FeCl3 c. dd HCl + dd màu hồng (NaOH+phenolphtalein) d. dd H2SO4 + dd BaCl2 e. dd H2SO4 + dd BaCl2 g. dd H2SO4 + dd Na2CO3 h. dd HCl + CuO k. CaO + H2O l . CO­2 + dd nước vôi trong. m. Lá nhôm + dd NaOH n. Lá nhôm + dd CuSO4 . III. Bài toán cơ bản. 1. Một dữ kiện VQ1: Hòa tan m gam CaCO3 cần V lít dd HNO3 0,8M thu được dd X và 8,064 lít CO2 (đkc). Tính: a. m = ? b. V = ? VQ2: Cho dd BaCl2 dư vào 500 gam dd Na2SO4 14,2% thu được m gam kết tủa. Tính m. VQ3: Trung hòa 200 gam dd H2SO4 19,6 % cần dùng m gam dd NaOH 8%. Tính m.

Đọc tiếp »

Đề cương kiểm tra học kì I năm học 2014- 2015 Môn Hóa học 8

VQ1: Nguyên tử O có tổng số hạt là 24, trong đó số p là 8. Tính số n? VQ2: Lớp vỏ (e) của nguyên tử Cl có 17e, có 3 lớp e. Hỏi lớp ngoài cùng có bao nhiều e? VQ3: Ngtử Fe có số p là 26 và tổng số hạt của nguyên tử A là 82. Tính số p,n,e của ngtử Fe? VQ4: Nguyên tử Zn có tổng số hạt là 95, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 25. Tính số p,n,e của ngtử Zn. VQ5: Cách viết sau chỉ ý gì: a. Fe --> ... b. 2 Al --> .... b. N2 -->… d. 3 O2 --->…e. H2O -->..... g. 5CO2 -->........ h. Fe = 56 đvC --> .. i. MFe = 56 gam/mol --> ..; k. H2O = 18 --> .... m. MCuO = 80 g/mol

Đọc tiếp »

Đề cương kiểm tra 15 phút lần 2 môn hóa học 8 trường THCS Lê Hồng Phong TP Hải Dương

VQ1: Mệnh đề nào sau đây sai: A. Mol là lượng chất chứa 6.1023 nguyên tử hoặc phân tử. B. Khối lượng mol là khối lượng của 1 mol chất tính bằng gam. C. 1 mol khí ở đktc có thể tích là 22,4 lít. D. Phân tử khối là khối lượng của phân tử tính bằng gam. VQ2: 1,6 mol Al có số nguyên tử Al là: A. 7,2. 1023. n tử. B. 6. 1023. n tử. C. 1,6. 1023. n tử. D. 9,6.1023. n tử.

Đọc tiếp »

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0